Strony partnerów: DE | CZ | PL

Interreg Logo Polska Saksonia CM2

2. nabór wniosków projektowych do Funduszu Małych Projektów Polska – Saksonia 2021-2027

 

Termin składania wniosków

Wnioski można składać od 27.12.2023 do 26.01.2024, do godz. 23.59.

 

Sposób składania wniosków

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składane są wyłącznie w formie elektronicznej (pliki word, excel i pdf) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pola wniosku należy wypełniać w języku polskim i języku niemieckim. Treści w obu językach muszą być tożsame. Do wniosku należy dołączyć
(w formie plików) załączniki zgodnie z pkt. 12 wniosku projektowego.

 

Kto może uzyskać dofinansowanie

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

 1. jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i instytucje im podległe,
 2. podmioty ustanowione zgodnie z prawem publicznym lub prywatnym
  1. dla konkretnego celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, nieposiadający charakteru przemysłowego lub handlowego oraz
  2. posiadające osobowość prawną oraz
  3. finansowane w głównej części przez państwo, władze regionalne lub lokalne lub inne organy zarządzane prawem publicznym lub których zarząd podlega nadzorowi przez te organy lub posiadające radę administracyjną, zarządzającą lub nadzorczą, z której więcej niż połowa członków jest wyznaczana przez państwo, władze regionalne lub lokalne lub inne organy zarządzane prawem publicznym,
 3. organizacje pozarządowe non-profit, stowarzyszenia oraz organizacje partnerstwa społecznego i gospodarczego zgodnie z obowiązującym prawem krajowym,
 4. małe i średnie przedsiębiorstwa, o ile ich działania w projekcie są realizowane w zakresie pożytku publicznego, w ramach FMP mogą występować jako partner projektowy, nie mogą być wnioskodawcami,
 5. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT).

Uprawnione do składania wniosków są podmioty wymienione powyżej, przy czym każdy projekt musi być projektem partnerskim (nie dotyczy EUWT, jeśli wśród jego członków są podmioty z Polski i Saksonii). W projekcie musi brać udział przynajmniej dwóch partnerów: jeden partner z Polski i jeden z Saksonii.

 

Obszar wsparcia

po polskiej stronie: powiaty bolesławiecki, jaworski, karkonoski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski, żarski i miasto Jelenia Góra

po niemieckiej stronie: powiaty Görlitz i Bautzen

Szczegółowe zasady dotyczące realizowania w ramach projektów działań na obszarze wsparcia i poza obszarem wsparcia oraz udziału w projektach partnerów spoza obszaru wsparcia są zawarte w Podręczniku FMP Polska – Saksonia 2021-2027.

 

Budżet naboru

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 4 480 000 EUR ze środków EFRR.

 

Poziom dofinansowania projektów

Maksymalny poziom dofinansowania z EFRR wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych. Zasady dotyczące budżetu oraz rodzajów kosztów kwalifikowalnych opisane są w Podręczniku FMP w rozdziałach 6 i 7.

 

Wartość dofinansowania z EFRR

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 30 000 EUR.

Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 3 000 EUR.

 

Kryteria i zasady wyboru projektów

Poszczególne etapy, kryteria i procedura oceny wniosków o dofinansowanie opisane są w Podręczniku FMP w rozdziałach 8.1 i 8.2.

 

Termin rozstrzygnięcia naboru

Decyzję dotyczącą wyboru projektów do dofinansowania podejmie Komitet Sterujący (KS) Funduszem Małych Projektów Polska – Saksonia 2021-2027, w terminie 25 kwietnia 2024.

 

Informacja o środkach odwoławczych

Wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi na ocenę i wybór projektu. Procedura skargowa opisana jest w Podręczniku FMP w rozdziale 8.6.

 

Obowiązujące dokumenty

 1. Podręcznik programu współpracy Interreg Polska – Saksonia 2021-2027 Podręcznik programu współpracy Interreg Polska – Saksonia 2021-2027
 2. Podręcznik Funduszu Małych Projektów Polska – Saksonia 2021-2027 Podręcznik Funduszu Małych Projektów Polska – Saksonia 2021-2027
 3. Instrukcja wypełniania wniosku projektowego FMP Instrukcja wypełniania wniosku projektowego FMP
 4. Formularz wniosku o dofinansowanie Formularz wniosku o dofinansowanie
 5. Formularz załącznika nr 1 (projekt budżetu) do wniosku projektowego Formularz załącznika nr 1 (projekt budżetu) do wniosku projektowego
 6. Oświadczenie wnioskodawcy Oświadczenie wnioskodawcy
 7. Oświadczenie wnioskodawcy o finansowaniu projektu Oświadczenie wnioskodawcy o finansowaniu projektu
 8. Oświadczenie dotyczące przestrzegania karty praw podstawowych UE (dotyczy tylko polskich jednostek samorządu terytorialnego lub podmiotów przez nie kontrolowanych lub od nich zależnych) Oświadczenie dotyczące przestrzegania karty praw podstawowych UE
 9. Dokument potwierdzający uprawnienie określonych osób do podpisania wymaganych oświadczeń i załączników w imieniu wnioskodawcy (dokument własny wnioskodawcy)
 10. Lista wskaźników programowych i projektowych (cel szczegółowy 3.1) Lista wskaźników programowych i projektowych (cel szczegółowy 3.1)
 11. Klauzula informacyjna Klauzula informacyjna

 

Dodatkowe materiały

Poradnik beneficjenta w zakresie komunikacji Poradnik beneficjenta w zakresie komunikacji

Strategia Rozwoju Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2021-2027 Strategia Rozwoju Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2021-2027