Strony partnerów: DE | CZ | PL

Euroregion

Euroregion Bałtyk

Euroregion Beskidy

Euroregion Bug

Euroregion Glacensis

Euroregion Karpaty

Euroregion Łyna - Ława

Euroregion Niemen

Euroregion Nysa

Euroregion Pomerania

Euroregion Pradziad

Euroregion Pro Europa Viadrina

Euroregion Puszcza Białowieska

Euroregion Silesia

Euroregion Sprewa -Nysa - Bóbr

Euroregion Śląsk Cieszyński

Euroregion Tatry

---

żródło: http://www.euroregion-silesia.pl/

Euroregion

Euroregion to wydzielona jednostka na obszarze dwóch lub więcej państw, forma współpracy transgranicznej pomiędzy regionami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw kandydujących oraz regionami ich sąsiadów. W tworzeniu euroregionu uczestniczą przedstawiciele lokalnych i regionalnych władz samorządowych, a niekiedy także inni posłowie społeczni i ekonomiczni regionów przygranicznych.

Działalność transgraniczną i euroregionalną regulują konwencje odpowiednich struktur międzynarodowych – Rady Europy i UE:

 • Europejska Konwencja Ramowa o Współpracy Transgranicznej między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi (tzw. Konwencja Madrycka z 21 maja 1980),
 • Europejska Karta Samorządu Lokalnego,
 • Europejska Karta Samorządu Regionalnego,
 • Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych.

Cele, które powinny spełniać Euroregiony

 • zmiany charakteru granic i przezwyciężenia krępujących uregulowań państwowych dotyczących nieprzenikalności granic
 • umacnianie warunków gospodarczych i społeczno-kulturowych
 • czynienie ze zdecentralizowanych regionów siły napędowej współpracy ponadgranicznej
 • ułatwienie realizacji europejskiej polityki zagospodarowania przestrzennego
 • usuwanie przeszkód i nierówności ekonomicznych i infrastrukturalnych
 • określanie metod rozwiązywania problemów, przejawów niedorozwoju i uciążliwości charakterystycznych dla obszarów peryferyjnych
 • formułowanie zasad budowy podstaw wzajemnego zaufania i współpracy między instytucjami europejskimi oraz ich efektywności
 • budowanie i utrwalanie wzajemnych więzi

Strategia Euroregionu Nysa 2021-2027


Strategia rozwoju

Strategia rozwoju Euroregionu Nysa 2021-2027

Analiza została opracowana w ramach projektu „Strategia rozwoju Euroregionu Nysa“, nr CZ 3.22/3.1.00/09.01566 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska

Wprowadzenie

Przygotowany dokument pn. Strategia rozwoju Euroregionu Nysa ma w pewnym stopniu charakter szczególny. Powstał po dwudziestu latach istnienia Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa (dalej jako Euroregion, ERN), w sytuacji niepewności, co do czekają- cej nas przyszłości. Kryzysu gospodarczego i społecznego odsłaniającego strukturalne słabości całej europejskiego gospodarki, różnicowania się międzyregionalnego i wewnątrzregionalnego, ujawniającego się na poziomie UE i poszczególnych państw, zmiany filozofii alokacji środków i celów rozwoju regionalnego UE oraz przed nowym okresem programowania środków finansowych na współpracę transgraniczną w la- tach 2014-2020.

Jej specyfiką jest to, iż w przeciwieństwie do opracowanej w 1993 roku przez nie- miecką firmę Dornier GmbH Planowanie Regionalne i Środowiskowe Friedrichsha- fen Koncepcji rozwoju gospodarczego dla Euroregionu NYSA – NISA – NEISSE powstała dzięki zaangażowaniu euroregionalych grup roboczych EUREX.

Cele, jakie postawiono i uwzględniono w Strategii rozwoju Euroregionu Nysa to:

 • Określenie priorytetów współpracy w jego ramach, tj. wyznaczenie tych obszarów, w których dalsza współpraca powinna być rozwijana i wspierana przez Euroregion Neisse-Nisa-Nysa jako instytucję. Priorytety te określono także dla każdej dziedziny tematycznej, w której funkcjonują grupy robocze;
 • Uzyskanie możliwie największego wpływu na ustalenie zasad udzielania dofinansowania na współpracę transgraniczną oraz na formę konkretnych programów współpracy transgranicznej w okresie 2014-2020 dotyczących obszaru ERN. Strategia, na podstawie analizy i ogólnego konsensusu między wszystkimi kluczowymi aktorami, podsumowuje priorytety współpracy na okres zgodny z okresem programowania UE. ERN włączony jest w przygotowania przyszłych programów i jest w stanie przekazać w ten sposób informacje dotyczące jego obszaru zarówno do części analitycznej, jak i projektowej przyszłych programów;
 • Zidentyfikowanie w obszarach kluczowych projektów pilotażowych (które zostaną ujęte w Planie działań strategii) oraz przygotowanie ich do dofinansowania już na początku następnego okresu programowania. Choć istnieje prawdopodobieństwo, że nie wszystkie z nich i nie wszystkie dziedziny zostaną przyjęte do sfinansowania z przyszłych programów współpracy transgranicznej, to ERN będzie podejmował starania, aby dofinansować te projekty z innych programów pomocowych lub środków innych instytucji.

Tworząc Strategię rozwoju Euroregionu Nysa autorzy mieli świadomość, że musí być ona kompatybilna z tworzoną przez Urząd Marszałkowski Województwa Dol- nośląskiego Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, nowelizowaną w 2012 r. przez Krajský úřad Libereckého kraje Strategią rozwoju libereckiego kraju 2006-2020 oraz tworzoną przez województwo dolnośląskie, cztery czeskie kraje (kralovehradecki, liberecki, olomuniecki i pardubicki) oraz dwa euroregiony: Nysa i Glacensis Strategią zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza mającą stanowić podstawę do ewentualnego powołania do życia Europejskiego

file:///C:/Users/PC/Desktop/strategie-ern-%20final%20PL.pdf 

Finałowa gala konkursu o Nagrodę Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2015

Ważnym wydarzeniem rozpoczął Euroregion Nysa rok 2016. 

W dniu 13 stycznia b.r., w Europejskim Centrum Edukacyjno-Kulturalnym w Koźlicach pod Zgorzelcem odbyło się uroczyste zakończenie najnowszej edycji konkursu pod hasłem Nagroda Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2015.

Konkurs został ogłoszony w lipcu ub.r. przez trójstronne Prezydium ERN. Zadania organizatora tym razem powierzone zostały stronie polskiej, ściśle współdziałającej z biurami ERN w Zittau i Libercu. Oceny nominacji przedstawionych w trzech kategoriach konkursowych :

 1. Najlepsza transgraniczna współpraca komunalna
 2. Najlepsza współpraca transgraniczna w celu rozwoju wspólnego regionu urlopowego
 3. Najlepsza współpraca transgraniczna w dziedzinach: kultura/edukacja/sport

dokonało na podstawie uchwalonego przez Prezydium ERN regulaminu - 9-osobowe, trójstronne jury konkursowe.

Równolegle, Akademickie Centrum Koordynacyjne ERN, będące strukturą współdziałania sześciu saksońskich, czeskich i polskich szkół wyższych, wytypowało do nagród i wyróżnień autorów najciekawszych prac przedstawicieli najmłodszej generacji naukowców.

Wszystkich nominatów oraz laureatów nagród głównych przedstawiamy w prezentacji opracowanej przez Andrzeja Piętkę, dostępnej pod -> linkiem

Obradujące w tym samym dniu Prezydium ERN postanowiło, iż konkurs będzie kontynuowany w rytmie dwuletnim. Kolejna jego edycja odbędzie się w r. 2017, a rola jego organizatora, zgodnie z zasadą rotacji, została powierzona stronie niemieckiej.
W galowej uroczystości uczestniczyło ponad 100 osób.

Oryginalną oprawę muzyczną imprezy zapewnił folkowy zespół „Szyszak” z Zachełmia, m.in. grając i śpiewając kolędy. Nie tylko polskie, bo piękna „Cicha Noc” została wykonana także po niemiecku i czesku.

Foto-serwis z konkursowej gali zamieszczamy w naszej galerii. Te zdjęcia pochodzą z archiwum Urzędu Miasta Bolesławiec.

Należy wspomnieć i podkreślić specyfikę miejsca, w którym odbyło się to  ważne dla ERN wydarzenie. Nowocześnie zaprojektowane i wyposażone „Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec-Görlitz Meetingpoint Music Messiaen” zostało otwarte w ubiegłym roku. Powstało, głównie w wyniku starań Gminy Zgorzelec, w miejscu gdzie w latach 1939-45 funkcjonował jeniecki obóz Stalag VIIIA. Przez obóz ten przeszło, w nim żyło i cierpiało około 120.000 jeńców wojennych z wielu krajów Europy, a ok. 10.000 z nich tu zmarło. Ten mało znany fragment historii regionu granicznego przybliża stała wystawa na terenie Centrum.