Strony partnerów: DE | CZ | PL

Euroregion

mapa euroregionw

 

Euroregion Bałtyk

Euroregion Beskidy

Euroregion Bug

Euroregion Glacensis

Euroregion Karpaty

Euroregion Łyna - Ława

Euroregion Niemen

Euroregion Nysa

Euroregion Pomerania

Euroregion Pradziad

Euroregion Pro Europa Viadrina

Euroregion Puszcza Białowieska

Euroregion Silesia

Euroregion Sprewa -Nysa - Bóbr

Euroregion Śląsk Cieszyński

Euroregion Tatry

Euroregion Roztocze 

 

Euroregion

Euroregion to wydzielona jednostka na obszarze dwóch lub więcej państw, forma współpracy transgranicznej pomiędzy regionami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw kandydujących oraz regionami ich sąsiadów. W tworzeniu euroregionu uczestniczą przedstawiciele lokalnych i regionalnych władz samorządowych, a niekiedy także inni posłowie społeczni i ekonomiczni regionów przygranicznych.

Działalność transgraniczną i euroregionalną regulują konwencje odpowiednich struktur międzynarodowych – Rady Europy i UE:

 • Europejska Konwencja Ramowa o Współpracy Transgranicznej między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi (tzw. Konwencja Madrycka z 21 maja 1980),
 • Europejska Karta Samorządu Lokalnego,
 • Europejska Karta Samorządu Regionalnego,
 • Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych.

Cele, które powinny spełniać Euroregiony

 • zmiany charakteru granic i przezwyciężenia krępujących uregulowań państwowych dotyczących nieprzenikalności granic
 • umacnianie warunków gospodarczych i społeczno-kulturowych
 • czynienie ze zdecentralizowanych regionów siły napędowej współpracy ponadgranicznej
 • ułatwienie realizacji europejskiej polityki zagospodarowania przestrzennego
 • usuwanie przeszkód i nierówności ekonomicznych i infrastrukturalnych
 • określanie metod rozwiązywania problemów, przejawów niedorozwoju i uciążliwości charakterystycznych dla obszarów peryferyjnych
 • formułowanie zasad budowy podstaw wzajemnego zaufania i współpracy między instytucjami europejskimi oraz ich efektywności
 • budowanie i utrwalanie wzajemnych więzi

Strategia Euroregionu Nysa 2021-2027


Strategia rozwoju

Strategia rozwoju Euroregionu Nysa 2021-2027

Analiza została opracowana w ramach projektu „Strategia rozwoju Euroregionu Nysa“, nr CZ 3.22/3.1.00/09.01566 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska

Wprowadzenie

Przygotowany dokument pn. Strategia rozwoju Euroregionu Nysa ma w pewnym stopniu charakter szczególny. Powstał po dwudziestu latach istnienia Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa (dalej jako Euroregion, ERN), w sytuacji niepewności, co do czekają- cej nas przyszłości. Kryzysu gospodarczego i społecznego odsłaniającego strukturalne słabości całej europejskiego gospodarki, różnicowania się międzyregionalnego i wewnątrzregionalnego, ujawniającego się na poziomie UE i poszczególnych państw, zmiany filozofii alokacji środków i celów rozwoju regionalnego UE oraz przed nowym okresem programowania środków finansowych na współpracę transgraniczną w la- tach 2014-2020.

Jej specyfiką jest to, iż w przeciwieństwie do opracowanej w 1993 roku przez nie- miecką firmę Dornier GmbH Planowanie Regionalne i Środowiskowe Friedrichsha- fen Koncepcji rozwoju gospodarczego dla Euroregionu NYSA – NISA – NEISSE powstała dzięki zaangażowaniu euroregionalych grup roboczych EUREX.

Cele, jakie postawiono i uwzględniono w Strategii rozwoju Euroregionu Nysa to:

 • Określenie priorytetów współpracy w jego ramach, tj. wyznaczenie tych obszarów, w których dalsza współpraca powinna być rozwijana i wspierana przez Euroregion Neisse-Nisa-Nysa jako instytucję. Priorytety te określono także dla każdej dziedziny tematycznej, w której funkcjonują grupy robocze;
 • Uzyskanie możliwie największego wpływu na ustalenie zasad udzielania dofinansowania na współpracę transgraniczną oraz na formę konkretnych programów współpracy transgranicznej w okresie 2014-2020 dotyczących obszaru ERN. Strategia, na podstawie analizy i ogólnego konsensusu między wszystkimi kluczowymi aktorami, podsumowuje priorytety współpracy na okres zgodny z okresem programowania UE. ERN włączony jest w przygotowania przyszłych programów i jest w stanie przekazać w ten sposób informacje dotyczące jego obszaru zarówno do części analitycznej, jak i projektowej przyszłych programów;
 • Zidentyfikowanie w obszarach kluczowych projektów pilotażowych (które zostaną ujęte w Planie działań strategii) oraz przygotowanie ich do dofinansowania już na początku następnego okresu programowania. Choć istnieje prawdopodobieństwo, że nie wszystkie z nich i nie wszystkie dziedziny zostaną przyjęte do sfinansowania z przyszłych programów współpracy transgranicznej, to ERN będzie podejmował starania, aby dofinansować te projekty z innych programów pomocowych lub środków innych instytucji.

Tworząc Strategię rozwoju Euroregionu Nysa autorzy mieli świadomość, że musí być ona kompatybilna z tworzoną przez Urząd Marszałkowski Województwa Dol- nośląskiego Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, nowelizowaną w 2012 r. przez Krajský úřad Libereckého kraje Strategią rozwoju libereckiego kraju 2006-2020 oraz tworzoną przez województwo dolnośląskie, cztery czeskie kraje (kralovehradecki, liberecki, olomuniecki i pardubicki) oraz dwa euroregiony: Nysa i Glacensis Strategią zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza mającą stanowić podstawę do ewentualnego powołania do życia Europejskiego

file:///C:/Users/PC/Desktop/strategie-ern-%20final%20PL.pdf 

Finałowa gala konkursu o Nagrodę Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2015

Ważnym wydarzeniem rozpoczął Euroregion Nysa rok 2016. 

W dniu 13 stycznia b.r., w Europejskim Centrum Edukacyjno-Kulturalnym w Koźlicach pod Zgorzelcem odbyło się uroczyste zakończenie najnowszej edycji konkursu pod hasłem Nagroda Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2015.

Konkurs został ogłoszony w lipcu ub.r. przez trójstronne Prezydium ERN. Zadania organizatora tym razem powierzone zostały stronie polskiej, ściśle współdziałającej z biurami ERN w Zittau i Libercu. Oceny nominacji przedstawionych w trzech kategoriach konkursowych :

 1. Najlepsza transgraniczna współpraca komunalna
 2. Najlepsza współpraca transgraniczna w celu rozwoju wspólnego regionu urlopowego
 3. Najlepsza współpraca transgraniczna w dziedzinach: kultura/edukacja/sport

dokonało na podstawie uchwalonego przez Prezydium ERN regulaminu - 9-osobowe, trójstronne jury konkursowe.

Równolegle, Akademickie Centrum Koordynacyjne ERN, będące strukturą współdziałania sześciu saksońskich, czeskich i polskich szkół wyższych, wytypowało do nagród i wyróżnień autorów najciekawszych prac przedstawicieli najmłodszej generacji naukowców.

Wszystkich nominatów oraz laureatów nagród głównych przedstawiamy w prezentacji opracowanej przez Andrzeja Piętkę, dostępnej pod -> linkiem

Obradujące w tym samym dniu Prezydium ERN postanowiło, iż konkurs będzie kontynuowany w rytmie dwuletnim. Kolejna jego edycja odbędzie się w r. 2017, a rola jego organizatora, zgodnie z zasadą rotacji, została powierzona stronie niemieckiej.
W galowej uroczystości uczestniczyło ponad 100 osób.

Oryginalną oprawę muzyczną imprezy zapewnił folkowy zespół „Szyszak” z Zachełmia, m.in. grając i śpiewając kolędy. Nie tylko polskie, bo piękna „Cicha Noc” została wykonana także po niemiecku i czesku.

Foto-serwis z konkursowej gali zamieszczamy w naszej galerii. Te zdjęcia pochodzą z archiwum Urzędu Miasta Bolesławiec.

Należy wspomnieć i podkreślić specyfikę miejsca, w którym odbyło się to  ważne dla ERN wydarzenie. Nowocześnie zaprojektowane i wyposażone „Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec-Görlitz Meetingpoint Music Messiaen” zostało otwarte w ubiegłym roku. Powstało, głównie w wyniku starań Gminy Zgorzelec, w miejscu gdzie w latach 1939-45 funkcjonował jeniecki obóz Stalag VIIIA. Przez obóz ten przeszło, w nim żyło i cierpiało około 120.000 jeńców wojennych z wielu krajów Europy, a ok. 10.000 z nich tu zmarło. Ten mało znany fragment historii regionu granicznego przybliża stała wystawa na terenie Centrum.