Strony partnerów: DE | CZ | PL

 
 

 

Nowe zasady składania i rozliczania wniosków projektowych:

Wydatki będą rozliczane w formie uproszczonej, co znacząco przyspieszy kontrolę składania i rozliczania małych projektów.

W ramach rozliczeń nie będzie potrzeby wypełniania/składania poszczególnych dokumentów (zamówień, faktur, dowodów dostawy, dowodów zapłaty, itp.), a zatem nie będą kontrolowane konkretne dokumenty księgowe.

Wprowadzono nowy, prostszy system do składania i rozliczania małych projektów = prostszy formularz wniosku projektowego. 

 

Fundusz będzie nadal zarządzany przez Euroregion, z tym że dla programu czesko-polskiego ustanowiony został tylko jeden Administrator – Euroregion Nisa z siedzibą w Libercu.

Punkty kontaktowe po obu stronach granicy:

Czeskie biuro:

Dom Europejski, U Jezu 525/4, 460 01 Liberec

Polski oddział biura:

Euroregion Nysa, 1 Maja 57, 58-500 Jelenia Góra

 

W ramach FMP będzie można ubiegać się o dofinansowanie w następujących priorytetach:

Priorytet 2_SC 2.1 – TURYSTYKA - projekty wspierające poprawę wykorzystania potencjału turystycznego dla rozwoju gospodarczego pogranicza.

Priorytet 4_SC 4.2 – WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI I MIESZKAŃCÓW - projekty wspierające współpracę podmiotów, których celem jest pogłębienie powiązań transgranicznych między mieszkańcami i instytucjami pogranicza polsko-czeskiego.

 

Limity dofinansowania EFRR dla małych projektów

Zakres dofinansowania z EFRR w Funduszu Małych Projektów

Minimalna kwota dla projektów bez partnera wiodącego (realizowane samodzielnie)

Maksymalna kwota dla projektów bez partnera wiodącego (realizowane samodzielnie)

Minimalna kwota dla projektów z partnerem wiodącym

Maksymalna kwota dla projektów z partnerem wiodącym

nieinwestycyjne

1 000 EUR

30 000 EUR

2 000 EUR

60 000 EUR

inwestycyjne

2 000 EUR

40 000 EUR

4 000 EUR

80 000 EUR

W przypadku projektów z partnerem wiodącym nie ma określonego minimalnego udziału wydatków przypadających na poszczególnych partnerów.

Wysokość dofinansowania EFRR: maksymalnie 80%

Wysokość dofinansowania z budżetu państwa (tylko polscy beneficjenci – organizacje pozarządowe /NGO/): maksymalnie 10%

Środki własne wnioskodawcy / środki krajowe: minimum 10% (polskie NGO) lub minimum 20% (podmioty nie będące polskimi NGO)

 

Zasady finansowania małych projektów

 

Uproszczona sprawozdawczość - obowiązkowa dla wszystkich projektów do 100 tys. EUR.

W ramach końcowych rozliczeń nie będą kontrolowane konkretne dokumenty księgowe.

Rozliczenie końcowe małego projektu, przygotowane i złożone przez wnioskodawcę po zakończeniu realizacji, obejmować będzie: dokumentację fotograficzną z wydarzenia, listy obecności, dokumenty potwierdzające obowiązkową promocję, itp.

Dopuszczalne sposoby rozliczania wydatków:

stawka jednostkowa - projekty przeznaczone dla wąskiej grupy docelowej

kwoty ryczałtowe (lump sums) - ustalone na podstawie projektu budżetu (draft budget) z wykorzystaniem katalogu cen dla poszczególnych kategorii wydatków albo ryczałtowo (np. na koszty personelu, koszty administracyjne, koszty podróży itp.)

Stawka jednostkowa (na osobodzień)

 • ma zastosowanie w ramach priorytetu 4

 • dedykowana dla projektów, w których jest znana (ograniczona) liczba uczestników

 • wnioskodawca nie składa budżetu projektu

 • koszty kwalifikowalne będą określone na podstawie faktycznej liczby osób i liczby dni (czasu trwania danego działania)

 

Kwoty ryczałtowe (lump sums)

 • małe projekty o charakterze inwestycyjnym w ramach priorytetu 2

 • małe projekty skierowane do szerokiej grupy docelowej w ramach priorytetu 4

 • pozostałe małe projekty w ramach priorytetu 4

 • składając wniosek o dofinansowanie małego projektu w ramach FMP wnioskodawca składa również szczegółowy projekt budżetu

 • wynagrodzenia, koszty administracyjne, koszty podróży są rozliczane ryczałtowo (wynagrodzenia 20% od kosztów bezpośrednich / koszty podróży 15% od kosztów wynagrodzeń / koszty administracyjne 15% od kosztow wynagrodzeń)

 • kontrola projektu budżetu następuje na podstawie katalogu cen (typowe wydatki)

 • po zakończeniu realizacji projektu przedstawienie sprawozdania końcowego (fotodokumentacja i inne dokumenty potwierdzające realizację działań), a następnie wypłata kwoty ryczałtowej

 • brak kontroli faktur, ewidencji księgowej itp.

 

System monitorowania

We współpracy z IZ i wszystkimi euroregionami został przygotowywany nowy system monitorowania i składania małych projektów, znacznie uproszczono też formularz wniosku projektowego.

Formularz wniosku projektowego będzie zawierał tylko niezbędne informacje (identyfikacja wnioskodawcy i partnera wiodącego, harmonogram realizacji, źródła finansowania, opis działań, celów i wskaźniki projektu).

Przewidywany rozmiar wniosku o dofinansowanie wyniesie około 5-7 stron (w porównaniu z około 50 stronami w okresie poprzednim). 

PO2 (turystyka)

Wspierane działania:

• wsparcie przy tworzeniu nowych lub rozwoju istniejących elementów turystyki

Wspierane są elementy turystyki, których celem jest rozszerzenie lub połączenie istniejącej oferty produktów turystycznych w danym regionie. Dofinansowane będą mogły być następujące działania:

naprawa, rewitalizacja i/lub udostępnianie zabytków

wspieranie rozwoju muzeów i wystaw

rozwój sieci ścieżek rowerowych / tras rowerowych / singletracków

rozwój sieci szlaków wodnych, pieszych, jeździeckich, itp.

publiczna infrastruktura turystyczna

niematerialnego dziedzictwo kulturowe 

• łączenie i tworzenie produktów turystycznych oraz ich promocja

Wspne są działania, które pomogą zwiększyć świadomość potencjalnych odwiedzających nt. polsko-czeskiego pogranicza i kształtować postrzeganie go jako wspólnego regionu turystycznego. Dofinanstowanie będą mogły otrzymać następujące działania:

• tworzenie i realizacja wspólnych rozwiązań koncepcyjnych w zakresie rozwoju, promocji (z naciskiem na jej nowoczesne i zrównoważone formy) i wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego;

• łączenie i rozwijanie już istniejących produktów turystycznych (np. stworzenie wspólnej marki) lub działania związane z tworzeniem nowych produktów transgranicznych

PO4 (współpraca instytucji i obywateli)

Wspierane działania:

• Projekty typu "people to people"

Wspierane są działania na rzecz rozwoju współpracy w zakresie wspólnych przedsięwzięć społecznych i kulturalnych. Dotyczy to działań, które zwiększają poziom wzajemnego poznania i zrozumienia, budują zaufanie między społecznościami lokalnymi po obu stronach granicy oraz przyczyniają się do wzmocnienia spójności społecznej i obywatelskiej regionu transgranicznego.

Projekty dla ścisłej (ograniczonej) grupy docelowej

Typy działań i aktualne stawki:

1. Działania sportowe i działania związków, stowarzyszeń…... 30,- EUR/osobodzień

2. Obozy i pobyty wymienne……………….......................................47,- EUR/osobodzień

3. Konferencje i warsztaty………………........................................…44,- EUR/osobodzień

4. Wyjazdy poznawcze/turystyczne, wycieczki, zwiedzanie …...36,- EUR/osobodzień

5. Wydarzenia związane z nauczaniem i edukacją.....................36,- EUR/osobodzień

 

Projekty skierowane dla szerokiej grupy docelowej

Przykłady: festiwale i koncerty, targi i jarmarki, dożynki, festyny publiczne oraz działania sportowe o charakterze masowym bez konieczności rejestracji.

Pozostałe małe projekty

Przykłady: opracowania studyjne, foldery, publikacje itp. 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

1.       BUDŻET SZCZEGÓŁOWY

2.       STATUT

3.       WYCIĄG Z REJESTRU

4.       ORGAN STATUTOWY

5.       OŚWIADCZENIE PARTNERÓW Z RCZ (TYLKO WERSJA CZESKA)

6.       OŚWIADCZENIE PARTNERÓW Z RP

7.       OŚWIADCZENIE O PARTNERSTWIE

8.       POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

9.       IDENTYFIKACJA RACHUNKU BANKOWEGO (TYLKO PARTNER WIODĄCY)