Strony partnerów: DE | CZ | PL

Zapraszamy do zapoznania się z Wytycznymi dla Wnioskodawcy  nowego programu FMP Interreg Czechy - Polska w okresie 2021 - 2027

 

link do generatora projektów Přihlášení do účtu | Správa malých projektů (cz-pl.eu)

link do oficjalnej strony internetowej nowego programu  FMP Interreg Czechy - Polska w okresie 2021 - 2027 Novinky – Fond malých projektů CZ / PL (czplfmp.eu)

 

WYTYCZNE DLA WNIOSKODAWCÓWSmenice_pro_zadatele_CZPL_7_8_2023_FINAL_verze_I_op.pdf (czplfmp.eu)

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

 1. Wykaz załączników do wniosku projektowego
 2. Mapa obszaru wsparcia -  2_Smernice_Mapa-podporovaneho-uzemi_mapa-obszaru-wsparcia.pdf (czplfmp.eu)
 3. Wykaz kwalifikowalnych czeskich beneficjentów - 3_Smernice_Seznam-vhodnych-partneru_CR.pdf (czplfmp.eu)
 4. Wykaz kwalifikowalnych polskich beneficjentów - Kwalifikowalni wnioskodawcy w polskiej części Programu (czplfmp.eu)
 5. Kwalifikowalni beneficjenci – bez osobowości prawnej - 5_Smernice_Zpusobili-prijemci-–-bez-pravni-zpusobilosti.pdf (czplfmp.eu)
 6. Pravidla pro indikátory výsledku v malých projektech - https://www.czplfmp.eu/wp-content/uploads/2023/11/6_Smernice_Pravidla-pro-indikatory-vysledku-v-malych-projektech_II.pdf
 7. Podstawowe zasady podejścia do wskaźników rezultatu w małych projektach - https://www.czplfmp.eu/wp-content/uploads/2023/11/7_Smernice_Podstawowe-zasady-podejscia-do-wskaznikow-rezultatu-w-malych-projektach_II.pdf
 8. Pravidla pro indikátory výstupu v malých projektech - https://www.czplfmp.eu/wp-content/uploads/2023/11/8_Smernice_Pravidla-pro-indikatory-vystupu-v-malych-projektech_II.pdf
 9. Podstawowe zasady podejścia do wskaźników produktu w małych projektach - https://www.czplfmp.eu/wp-content/uploads/2023/11/9_Smernice_Podstawowe-zasady-podejscia-do-wskaznikow-produktu-w-malych-projektach_II.pdf
 10. Oświadczenie dot. przestrzegania Karty Praw Podstawowych_MFiPR (obowiązkowy załącznik dla polskich wnioskodawców) - 10_Smernice_Oswiadczenie-dot.-przestrzegania-Karty-Praw-Podstawowych_MFiPR.docx (live.com)
 11. Załącznik dla projektów dotyczących wzajemnych spotkań i programów szkoleniowych - 11_Priloha-pro-projekty-zamerene-na-vzajemne-setkavani-a-odbornou-pripravu.docx (live.com)
 12. Check-list Kontrola wymogów formalnych kwalifikowalności - Název projektu: (czplfmp.eu)
 13. Karta oceny - 13_Smernice_Hodnotici_tabulka_Karta_ocenynowa.pdf (czplfmp.eu)
 14. Dodatkowe informacje na temat pomocy publiczne - 14_Smernice_Doplnujici_informace_k_verejne_podpore.pdf (czplfmp.eu)
 15. Zobowiązanie wnioskodawcy do zapewnienia użyteczności studiów, strategii, planu itp. w praktyce - 15_Smernice_Zavazek-zadatele-zajistit-vyuzitelnost-studie-strategie-planu-apod.-v-praxi.docx (live.com)
 16. Umowa

FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU O DOFINASOWANIE

 1. Budżet szczegółowy  - 

  Budżet szczegółowy ( DRAFT BUDGET ) dla szerokiej grupy docelowej

  Podrobný rozpočet (DRAFT BUDGET)

  • Małe projekty ukierunkowane na szeroką grupę docelową w ramach Priorytetu 4
  • Małe projekty o charakterze inwestycyjnym w ramach Priorytetu 2
  • Pozostałe małe projekty
  • Informacja - małe projekty z partnerem wiodącym – dla każdego partnera z udziałem finansowym zostanie wypełniony odrębny budżet, udział partnera/ów z drugiego kraju wynosi min. 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

  Budżet szczegółowy dla wąskiej grupy docelowej w ramach Priorytetu 4

  Podrobný rozpočet (Jednotkový náklad – projekty pro úzkou cílovou skupinu v rámci priority 4)  
 •    
  • Typowe działania – projekty DLA WĄSKIEJ GRUPY DOCELOWEJ W RAMACH PRIORYTETU 4 (od 1 lutego 2023 r)
  • Uczestnicy kwalifikujący się do kwot na osobodzień obejmują wszystkich uczestników, którzy aktywnie uczestniczą w działaniu projektu. Nie są ujmowani żadni zewnętrzni wykonawcy (np. tłumacze) ani widzowie.
  • Zespół projektowy może być zaliczony do uczestników, jeśli aktywnie uczestniczy on w działaniu projektu. W przypadku udziału zespołu projektowego należy jednak we wniosku projektowym opisać ich rolę i zaangażowanie w projekt.
  • Informacja -  małe projekty z partnerem wiodącym – dla każdego partnera z udziałem finansowym zostanie wypełniony odrębny budżet, udział partnera/ów z drugiego kraju wynosi min. 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
 1. Statut
 2. Wyciąg z rejestru
 3. Organ statutowy
 4. Oświadczenie partnerów z RCz (tylko wersja czeska) - Priloha_c_5_Cestne-prohlaseni-ceskeho-zadatele-o-FMP.docx (live.com)
 5. Oświadczenie partnerów z RP - Priloha_c_6_Oswiadczenie-wnioskodawcy-z-RP-o-FMP.docx (live.com)
 6. Oświadczenie o partnerstwie - Priloha_c_7_-PROHLASENI-O-PARTNERSTVI-_-OSWIADCZENIE-O-PARTNERSTWIE.doc (live.com)  - REALIZOWANE SAMODZIELNIE
 7. Porozumienie o współpracy - Priloha_-c_8_Dohoda-o-spolupraci_Porozumienie-o-wspolpracy-1.docx (live.com) - REALIZOWANE Z PRARTNEREM WIODĄCYM
 8. Identyfikacja rachunku bankowego (tylko partner wiodący) - Priloha_c_9_Identifikace-bankovniho-uctu_IDENTIFIKACJA-RACHUNKU-BANKOWEGO.docx (live.com)
 9. Załączniki do projektów realizacji robót budowlanych
 10. Oświadczenie wnioskodawcy wnioskującego o dofinansowanie w trybie de minimis
 11. Oświadczenie partnera dotyczące dofinansowania w trybie wyłączenia blokowego
 12. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 13. Opinia organu ochrony przyrody RDOŚ
 14. Identyfikacja powiązania inwestycji z ofertą turystyczną
 15. Zobowiązanie wnioskodawcy do zapewnienia użyteczności studiów, strategii, planu itp. w praktyce

 

Beneficjent

Realizacja projektu

WNIOSEK O ZMIANĘ w małym projekcie

WNIOSEK O ZMIANĘ w małym projekcie

LISTA OBECNOŚCI – wzory

Prezenční listina – zjednodušené metody vykazování_CZ_ERN

Prezenční listina – zjednodušené metody vykazování PL_ERN

 

Promocja projektu

Logotyp programu

baner_pl_cz.png

 

ttps://www.cz-pl.eu/pl/logotyp

https://www.cz-pl.eu/data/content_files/107/interreg-manual-04-2023.pdf

 

STRATEGIE EUROREGIONU

CZ verze: https://ern.cz/files2/publikace/strategie-ern-%20final%20CZ-4.pdf
PL verze: https://ern.cz/files2/publikace/strategie-ern-%20final%20PL-4.pdf

  

CELE FMP W EUROREGIONIE NISA NA LATA 2021-2027 - każdy mały projekt musi przyczyniać się do realizacji przynajmniej jednego celu FMP

 

Cele dla PRIORYTETU 4.2 - Pogłębianie więzi transgranicznych:

1. Wzmocnienie wzajemnego zaufania i wspólnej tożsamości mieszkańców euroregionu

2. Przezwyciężenie uprzedzeń narodowościowych wśród mieszkańców euroregionu

3. Pogłębienie współpracy w dziedzinie kultury i sportu w euroregionie

4. Wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami wychowawczymi i edukacyjnymi w euroregionie

5. Zwiększenie wielojęzyczności mieszkańców euroregionu

6. Przekazanie wiedzy mieszkańcom euroregionu i zrozumienie wspólnej historii

7. Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych i rozwój współpracy instytucji w euroregionie

8. Wznowienie współpracy po pandemii COVID